Duurzaamheid is meer dan …

Het idee dat duurzaamheid een kwestie is van zonnepanelen plaatsen, een te­gel inleveren voor groen of je huis isoleren is echt achterhaald, maar op die manier wordt dit door veel partijen wel omarmd. Duur­zaamheid is hot! Voor GroenLinks is duurzaamheid echter altijd de basis geweest voor een gezonde toekomstgerichte maatschappij. Het is de wijze waarop je zowel individueel als met z’n allen samen je leven inricht: je huis, je leefomgeving, het omgaan met grondstoffen, werk, zorg en samenleving.

In onze gemeente wordt bijvoorbeeld regelmatig gesproken over leegstaande panden, zowel in de stad als in het buitengebied. Net als bijna iedereen vinden wij deze leegstand waardeloos. Zoals bekend is GroenLinks voor duurzaamheid en dat geldt dus ook voor zakelijke gebou­wen. Het gaat erom daar een goede invulling aan te geven die gunstig is voor alle inwoners van Roosendaal.

De huidige wetgeving maakt het helaas mogelijk dat het voor eigenaren rendeert om hun pan­den leeg te laten staan. Dit kan niet, wat GroenLinks betreft. Wij willen lokaal stimuleren dat leegstaande panden alternatief gebruikt kunnen worden, al dan niet tijdelijk. Het moet hoe dan ook voorkomen worden dat de eigena­ren beloond worden voor leegstand. In die lijn hebben we de afgelopen raadsperiode samen met de SP een motie ingediend om leegstand in De Biggelaar aan te pakken. Helaas lukte het toen niet om in de raadsvergadering een meerderheid te verkrijgen.

 

Strafmaatregelen hebben natuurlijk nooit onze voorkeur, maar in uiterste noodzaak kan dit toch een oplossing bieden. Onze voorkeur gaat echter uit naar krachtige stimuleringsmaat­regelen, zoals eigenaren faciliteren in het verduurzamen van hun eigendom in ruil voor ge­bruik van het pand.

Leegstaande bedrijfspanden kunnen zo mooi onderdak bieden voor onze carnavalsclubs. Startups kunnen hun plek krijgen in leegstaande winkels in het centrum om zo een nieuwe creatieve omgeving te realiseren. Ook kunnen panden in het buitengebied gebruikt worden om innovaties mogelijk te maken in de duurzame landbouw of andere duurzame bedrijvig­heid.

In de aanloop naar de invoering van de nieuwe omgevingswet zoeken we naar concrete mogelijkheden door onder meer te kijken of bestaande functies van panden kunnen worden verruimd. Verandering van bedrijfsbestemming naar woonbestemming is een optie, maar het kan nooit zo zijn dat één simpel bedrijf verandert in een compleet nieuwe nederzetting.

 

En wat te denken van duurzaamheid als het gaat om werkgelegenheid. De afgelopen periode is de trend ontstaan om voor ‘klussen’ tijdelijk mensen aan te nemen. Op zich is daar natuur­lijk niets op tegen als het echt om tijdelijk werk gaat. Maar te vaak hebben we ook bij de ge­meente zelf gezien dat gewoon regulier werk van de lokale overheid wordt uitgevoerd door tijdelijk ingehuurde mensen, die na een korte periode met alle knowhow en ervaring weer moe­ten vertrekken; vervolgens wordt opnieuw voor een korte periode iemand anders aange­trok­ken. Voor GroenLinks zou ook op dit vlak verduurzaming aan de orde moeten zijn en eerder gekozen moeten worden voor vaste dienstverbanden.

Op het vlak van financiën wordt er soms te makkelijk gekozen voor het verlagen van belas­tin­gen als er zich een meevaller voordoet. Hoewel dat aantrekkelijk lijkt voor inwoners en be­drij­ven is GroenLinks van mening dat het beter is goed te beschouwen welke delen van raads­agenda juist een extra impuls nodig hebben om daarmee op termijn voor iedereen echt waardevolle ‘winst’ te behalen.

 

Kortom, het idee dat duurzaamheid een kwestie is van louter zonnepanelen plaatsen, een te­gel inleveren voor groen of van je huis isoleren is echt achterhaald. Op die manier wordt dit door veel par­tijen nu opeens wel omarmd voor eigen ‘maatschappelijke’ marketing doeleinden. Duur­zaamheid is hot!

Voor GroenLinks is het echter altijd de basis geweest voor een gezonde toekomstgerichte maatschappij. Het is namelijk de basis voor de wijze waarop je zowel individueel als met z’n allen samen je leven inricht: je huis, je leefomgeving, het omgaan met grondstoffen, werk, zorg en samenleving. Voor jezelf, de ander en de wereld om je heen.

De verandering begint in Roosendaal!