Groenlinks Roosendaal samenvatting verkiezingsprogramma 2014-2018

GroenLinks voor een zonnige toekomst

Natuur en milieu

• Groene ruimte in en om Roosendaal behouden en als het kan uitbreiden ( De Toltuin!).  Vrij oogsten en plukken voor inwoners uit openbare moestuinen.

• Het openbaar groen gifvrij onderhouden. Ook geen gif meer in privé en zakelijk gebruik. Dus uit de schappen bij tuincentra en Boerenbond.

• Kleine bemenste milieuparkjes in wijken voor inleveren van glas, papier, kleding, metaal, plastic, kleine electronische apparatuur en klein chemisch afval.

GroenLinks voor een zonnige toekomst

Natuur en milieu

• Groene ruimte in en om Roosendaal behouden en als het kan uitbreiden ( De Toltuin!).  Vrij oogsten en plukken voor inwoners uit openbare moestuinen.

• Het openbaar groen gifvrij onderhouden. Ook geen gif meer in privé en zakelijk gebruik. Dus uit de schappen bij tuincentra en Boerenbond.

• Kleine bemenste milieuparkjes in wijken voor inleveren van glas, papier, kleding, metaal, plastic, kleine electronische apparatuur en klein chemisch afval.

• Zon, wind en aardwarmte vervangt kernenergie, kolen, olie en gas.  We streven naar 100% duurzame energie. 

• Een klimaatneutraal en op den duur energieleverend Roosendaal. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld.  

Dieren en dierenwelzijn                                                                                                                

• Goed zijn voor dieren vinden wij belangrijk.

• Bij de inrichting van de openbare ruimte houden wij ook rekening met onze dieren.

• Naast gras vooral voldoende struiken, heggen en bomen.  Belangrijk voor egels, mussen, enz.

• Bijen zijn van levensbelang voor onze voedselketen. Maar er zijn er te weinig. Er moet een stadsimker komen die bijenkasten plaatst en onderhoudt. 

• Voldoende plekken voor honden om los te kunnen lopen.                                                                             

• Mestoverschotten en intensieve veeteelt minderen door minder dieren en een betere vleesprijs.

Economie

• Stimuleren van bedrijvigheid die goed is voor milieu en leefbaarheid van de stad. 

• Stimuleren van economie die gericht is  op meer duurzame producten en het maximaal hergebruik van producten en grondstoffen

• Voorrang aan kleine plaatselijke middenstand. Duurzame en onderscheidende winkeltjes in de binnenstad. Juist midden- en kleinbedrijf zorgen voor goede mix van wonen en werken en draagt bij aan leefbaarheid. 

• Lokale bedrijven zorgen voor meer duurzame werkgelegenheid dan grillige landelijke winkelketens.  

• Stimuleren ambachtelijke beroepen (zoals de Da Vinci vakcolleges).

Verkeer 

• Ruim baan voor fiets en openbaar vervoer. Het zorgt voor meer verkeersveiligheid, meer ruimte voor voetgangers en kinderen, meer rust en sfeer in de binnenstad en wijken, minder parkeerdruk, minder luchtvervuiling. 

• Een netwerk van goede, veilige fietspaden, fietsvriendelijke afstelling van verkeerslichten en voldoende kostendekkende fietsenstallingen. 

• (Alternatief) voor de Beneluxtrein moet blijven. 

• Gemeentelijke voertuigen en openbaar vervoer elektrisch(op groene stroom). 

• Oplaadpunten (groene stroom) voor elektrische auto’s in dorpen en wijken.

• Blijvende waakzame aandacht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor en buisleidingennet. Er moet een aparte goederenspoorlijn komen, die niet dwars door Roosendaal gaat.

Jeugd

• Natuurlijke speelterreintjes in buurten, wijken en dorpen. Waar kinderen kunnen ravotten. 

• Ervaringen jeugd in beleid opnemen: we praten niet over maar met jongeren. 

• Roosendaal is een warme basis voor alle kinderen en jongeren die hier wonen.

Zorg en welzijn

• Eigen kracht en regie zijn uitgangspunt in zorg en welzijn. Maar niet alle mensen kunnen die stap naar eigen kracht en eigen regie in één keer nemen. De lokale overheid moet ze, waar nodig, daarbij helpen. De vraag van de inwoners is daarbij het uitgangspunt en niet het aanbod van instellingen. 

• Ruim baan voor (proef)projecten van (kleine) nieuwe innovatieve zorg(aanbieders)

• Ervaringen cliënten en zorg professionals gebruiken voor zorgverbetering.

• Zorgvrager staat te allen tijde centraal.

Cultuur en sport

• Stimuleren van mogelijkheden om amateurkunst te ondersteunen, samenwerkingen zoeken. 

• Het Roosendaals cultureel erfgoed bewaren en bewaken.  

• Het Tongerlohuys blijft.

• De jeugd krijgt een sport/cultuurpas met een startbedrag voor korting op de    contributie voor sport/cultuur. 

• Bibliotheekwerk blijft behouden.

• Breedtesport is het uitgangspunt van sportbeleid.

• Sport is overal zichtbaar in het straatbeeld.

Binnenstad 

• De binnenstad is de huiskamer van Roosendaal: ontmoetingsplek voor jong en oud

• Minder nadruk op het ‘koopcentrum’.

• Consuminderen vinden wij belangrijk; groei is niet meer het vanzelfsprekende uitgangspunt voor ontwikkeling centrum. 

• De binnenstad heeft vooral uitstraling naar de eigen inwoners, met ambachtelijke winkels, streekproducten, kleine kwaliteitswinkels van Roosendaalse ondernemers.